Menu
Your Cart

** Brezplačna poštnina pri nakupu nad 199,99€ **

Splošni pogoji

LOOP SKUPINA d.o.o.

Cesta XIV.divizije 51
2000 Maribor

Matična številka: 2311887000
Davčna številka: SI60282371

O podjetju

Gospodarska družba LOOP SKUPINA d.o.o., se ukvarja z nadzornimi sistemi, tako za domačo kot za profesionalno rabo. Nudimo vam brezplačno svetovanje in smo neposredni uvozniki za nadzorne sisteme, domofone, alarme sisteme in podobno opremo. Nudimo najboljše cene in kvaliteto na trgu saj neprestano sledimo novim trendom in tehnološkim novostim. Nahajamo se v Mariboru, Cesta XIV.divizije 51, kjer si lahko v živo ogledate delovanje sistemov in se tako lažje odločite za nakup.

1. Splošni pogoji poslovanja

1.1. Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju splošni pogoji) družbe LOOP SKUPINA d.o.o., Cesta XIV.divizije 51, Maribor (v nadaljevanju LOOP SKUPINA) so sestavni del vseh dogovorov med družbo LOOP SKUPINA in kupci ali tretjimi osebami (v nadaljevanju stranke), ki poslujejo z družbo LOOP SKUPINA.

1.2. Določila splošnih pogojev se uporabljajo tudi za vse ponudbe, predračune, predpogodbe, pravno-poslovne izjave in druge storitve, ki izhajajo iz poslovanja med družbo LOOP SKUPINA in stranko.

1.3. Družba LOOP SKUPINA posluje na sedežu družbe, ki je na naslovu Cesta XIV.divizije 51, 2000 Maribor.

1.4.     Stranke lahko družbo LOOP SKUPINA kontaktirajo tudi po telefonu na številko 02 620 55 70  ali preko elektronske pošte prodaja@kamere.si.

1.5.  Uporaba pojmov:

Stranka je fizična ali pravna oseba, ki je v pravno poslovnem razmerju z družbo LOOP SKUPINA, ne glede na njeno pravno ali statusno obliko.

Potrošnik je vsaka stranka, ki je fizična oseba in pridobiva ali uporablja blago ali storitve družbe LOOP SKUPINA za osebne namene oziroma za namene izven svoje poklicne ali pridobitvene dejavnosti.

Ponudba je enoten izraz za ponudbo v raznovrstnih oblikah, predračun ali drugo obliko predloga za sklenitev pogodbe, ki ga družba LOOP SKUPINA ponudi stranki.
Naročilnica je dokument, pisno, elektronsko ali drugačno obvestilo s katerim stranka sporoči svoje povpraševanje in/ali predračun in/ali sklenitev pogodbe.

Pogodba je sporazum v pisni obliki, ki je sklenjen med družbo LOOP SKUPINA in stranko. Za sklenitev pogodbe se šteje tudi ponudba ali predračun, ki ga podjetje LOOP SKUPINA pošlje stranki in ga ona sprejme oziroma potrdi. Predmetni splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe. Predmet pogodbe je lahko blago ali programska oprema.

Blago, ki so lahko vsi izdelki iz prodajnega kataloga družbe LOOP SKUPINA,
Programska oprema, servisne storitve

1.6. Glede obveščanja stranke o dobavi, sklenitvi, odstopu ali spremembe pogodbe in vseh drugih informacij se šteje datum oddaje, ko družba LOOP SKUPINA odpošlje obvestilo po komunikacijskem mediju.

1.7. Vsa obvestila strankam, ki se nanašajo na dobavo predmeta pogodbe, sklenitve, odstopa ali drugih informacije daje LOOP SKUPINA preko elektronske pošte na naslov, ki ga je posredovala stranka. LOOP SKUPINA obvešča tudi preko navadne pošte, telefona ali na drug način, za katerega se dogovori s stranko.

1.8. Delovni čas družbe LOOP SKUPINA je:

Trgovina:  od ponedeljka do petka od 07.30 do 16.00 ure,

Servis: od ponedeljka do petka od 07.30-15.00 ure.

2. Uporaba splošnih pogojev poslovanja

2.1. Predmetni splošni pogoji so prednostni, torej v celoti nadomestijo manjkajoča, drugačna in nasprotujoča pogodbena določila med strankama.

2.2. Predmetni splošni pogoji nadomestijo kakršnekoli splošne pogoje in druge dokumente stranke, razen če družba LOOP SKUPINA s tem izrecno soglaša.

2.3. Predmetni splošni pogoji predstavljajo sestavni del pogodb, sklenjenih med stranko in družbo LOOP SKUPINA. S podpisom pogodbe ali z drugačnim vstopom v pogodbeno razmerje stranka v celoti soglaša z vsebino predmetnih splošnih pogojev. Stranka s tem izrecno priznava, da se za vsa medsebojna pravna razmerja uporabljajo izključno splošni pogoji družbe LOOP SKUPINA. Če želi stranka poslovno sodelovati z družbo LOOP SKUPINA in z njo nastopati v pogodbenih razmerjih, je dolžna sprejeti predmetne splošne pogoje v celoti in v obliki v kakršni so. Stranka se odreče možnosti, da vpliva na vsebino, obliko in posamezna pogodbena določila splošnih pogojev.

2.4.    Predmetni splošni pogoji veljajo poleg splošnih zakonskih predpisov kot posamičen specialen akt.

2.5. Predmetni splošni pogoji so neprestano dostopni na spletni povezavi: www.kamere.si. Dostopni so tudi na sedežu družbe LOOP SKUPINA.

2.6. S podpisom pogodbe ali drugega pravnega akta se šteje, da je stranka v celoti seznanjena z vsebino predmetnih splošnih pogojev.

2.7. Predmetni splošni pogoji zavezujejo potrošnika le, če je bil o njihovem obstoju izrecno opozorjen pred sklenitvijo pogodbe, predračuna, predpogodbe ali ponudbe. Potrošnik mora poznati vse možnosti, da se s splošnimi pogoji seznani v celoti, na razumljiv in dostopen način.

3. Spremembe splošnih pogojev poslovanja

3.1 LOOP SKUPINA se zavezuje, da bo vsaka sprememba splošnih pogojev poslovanja objavljena na spletni strani www.kamere.si  z datumom uveljavitve spremembe.

3.2 LOOP SKUPINA se zavezuje, da bodo stranke oz. njihovi pravni zastopniki na primeren način obveščeni o vsakršni spremembi splošnih pogojev. Stranke bodo obveščene po elektronski ali navadni pošti, telefonsko ali na drug način, ki je izrecno dogovorjen med družbo LOOP SKUPINA in stranko.

3.3    Splošni pogoji so zavezujoči v tisti obliki in glede tiste vsebine, ki je bila strankama dostopna na dan sklenitve pogodbe.

3.4    Ob morebitni spremembi splošnih pogojev postanejo spremembe za stranko zavezujoče z dnem, ko se z njimi seznani.

3.5    Šteje se, da je stranka seznanjena s spremembami v trenutku objave spremembe na spletni strani www.kamere.si  in s prejemom obvestila o spremembi. S tem se šteje, da stranka soglaša s spremembo splošnih pogojev.

3.6    Stranka, ki ne soglaša s spremembo splošnih pogojev, je dolžna v 8 dneh po prejemu obvestila o spremembi podati pisno izjavo družbi LOOP SKUPINA. Če stranka v navedenem roku ne sporoči svojega nesoglasja s spremenjenimi pogoji poslovanja, se šteje, da s spremembo v celoti soglaša.

3.7    V kolikor stranka poda izjavo, da ne soglaša s spremenjenimi pogoji poslovanja, ima LOOP SKUPINA pravico, da odstopi od pogodbe.

3.8    Spremenjeni pogoji poslovanja so zavezujoči tudi za potrošnike, če je potrošnik na spremembo pristal s pisno izjavo, pogodbo ali aneksom. V nasprotnem primeru za potrošnike veljajo tisti splošni pogoji, ki so veljali v času sklenitve pogodbe.
3.9    V primeru, da bi bila posamezna določba v pogodbi ali splošnih pogojih neveljavna ali neizvedljiva ali če bi nastala pravna praznina, to ne vpliva na ostala določila v pogodbi ali splošnih pogojih pri čemer sta pogodbeni stranki soglasni, da se namesto neveljavne ali neizvedljive ali neobstoječe določbe, uporablja določba, ki je najbližja namenu ali cilju pogodbe.

4. Pravne določbe

4.1    V primeru, da predmetni splošni pogoji nasprotujejo drugim splošnim pogojem družbe LOOP SKUPINA, se uporabi tista določba, ki ustreza v konkretnem primeru.
4.2    LOOP SKUPINA in stranka lahko izključita uporabo posameznih določil predmetnih splošnih pogojev, če so ta določila neskladna z določili pogodbe ali s splošnim namenom pogodbe.

4.3    V kolikor so predmetni splošni pogoji v nasprotju s predpisi o varstvu potrošnikov – fizičnih oseb, se v tem delu uporabi relevantna potrošniška zakonodaja.

5.  Splošne določbe

5.1    Stranka je dolžna obvestiti LOOP SKUPINO o vseh podatkih in dejstvih, ki so pomembni za vzpostavitev in nadaljevanje pravno poslovnega odnosa, pri čemer so zlasti pomembni podatki o spremembi prebivališča ali sedeža stranke, spremembi lastniške strukture stranke, spremembi pravnoorganizacijske oblike stranke, nastop stanja, ki kaže na insolventnost (plačilno nesposobnost) stranke, ne glede na to, ali so podani zakonski pogoji za uvedbo stečaja ali prisilne poravnave in drugi podatki, dogodki in stanja, ki lahko vplivajo na pravno poslovno razmerje med družbo LOOP SKUPINA in stranko.

5.2    LOOP SKUPINA zbira nekatere osebne podatke strank: imena in priimke oziroma firme pravnih oseb, elektronski in navadni naslov ter telefonska številka. LOOP SKUPINA zbira podatke v primeru izvedbe spletnega nakupa, naročila kuponov, e-kuponov ter ob naročilu na e-novice in ostale e-publikacije.

5.3    Osebni podatki, ki so pridobljeni preko spletne strani www.kamere.si za namen izvedbe spletnega nakupa, se uporabljajo izključno za potrebe izvedbe in dostave naročila, razen če ni stranka spletne strani posebej privolila v drugačno obliko uporabe posredovanih podatkov, ki se lahko uporabljajo za drugačne namene.

5.4    LOOP SKUPINA se zavezuje, da bodo osebni podatki, pridobljeni preko spletnega mesta v celoti ostali hranjeni, varovani in obdelovani s strani podjetja LOOP SKUPINA. Z vsemi pridobljenimi osebnimi podatki bo upravljavec spletnega mesta ravnal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in v skladu z evropsko zakonodajo.

5.5    Če v pogodbi med družbo LOOP SKUPINA in stranko ni dogovorjeno drugače, si LOOP SKUPINA pridružuje lastninsko, avtorsko ter druge pravice, do katerihkoli in vseh dokumentov, ki so potrebni ali zagotovljeni v zvezi s sklenitvijo in ali izvrševanjem pogodbe.

5.6    Vse specifikacije in informacije, ki se nanašajo na težo, dimenzije, ceno, volumen, tehnične ali druge podatke, navedene v katalogih, ponudbah, reklamah, oglasih, fotografijah, cenikih, ali drugih podobnih oblikah, se štejejo zgolj kot vodiči oziroma informacije, ki niso nujne točne in zavezujoče ter se lahko brez opozorila spremenijo. Te informacije nikakor ne predstavljajo zavezujoče ponudbe za LOOP SKUPINA. Stranka se ne more sklicevati na te oblike zapisov ali oglaševanja, ampak to velja zgolj za konkretno ponudbo ali že sklenjeno pogodbo.

5.7    LOOP SKUPINA si pridružuje pravico do spremembe specifičnosti ali informacij iz te točke, brez predhodnega obvestila stranki, obvezujoči pa so zgolj v primeru, če so določeni v pogodbi.

5.8    LOOP SKUPINO pri poslovanju s potrošniki zavezujejo navedbe v oglaševalskih sporočilih o cenah, lastnostih blaga in garancijskih pogojih. Cene v oglaševalskih sporočilih so označene v evrih in vsebujejo DDV.

5.9    Tehnični podatki in izdelki, ki so predmet prodaje, se lahko spremenijo in izboljšajo brez predhodne najave, kar velja tudi za že naročene izdelke.

5.10    Uporabniki, ki se želijo odjaviti od prejemanja e-novic, lahko to storijo na spletnem naslovu www.kamere.si.

6. Cene

6.1    Cene, prikazane na spletnem naslovu www.kamere.si, se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

6.2    Spletne cene so cene, ki veljajo v primeru izvedbe naročila preko spletne trgovine kamere.si. Izdelki po nižjih spletnih cenah niso na voljo na sedežu LOOP SKUPINA, kljub temu, da jih lahko najdete na prodajnih policah.

6.3    Spletne cene veljajo v trenutku oddaje naročila.

6.4    Pri poslovanju s potrošniki velja, da so cene, ki so navedene v ceniku družbe LOOP SKUPINA, neto cene, katerim je treba prišteti še davek na dodano vrednost, razen, če je v ceniku določeno drugače.

6.5    LOOP SKUPINA bo stranki pred sklenitvijo pogodbe oziroma preden bo ponudba za stranko postala zavezujoča, podal končno ceno, v katero bo vključen davek na dodano vrednost.

6.6    Če končne cene zaradi narave blaga ali storitve ne bo mogoče izračunati vnaprej, bo družba LOOP SKUPINA stranko seznanila z načinom izračuna končne cene.

6.7    V primeru sklepanja pogodbe za nedoločen čas, bo končna cena, ki jo bo družba LOOP SKUPINA podala stranki vsebovala skupne stroške za posamezno obračunsko obdobje.

6.8    Cene veljajo v trenutku oddaje naročila. V primeru, da je podatek o ceni napačen ali se med obdelavo naročila cene spremenijo, ima stranka pravico do odstopa od pogodbe.

6.9    V primeru dostave izdelkov, je standardna embalaža vključena v ceno izdelka, dodatno transportno embalažo in stroške prevoza blaga pa LOOP SKUPINA dodatno zaračuna po ceni, ki je določena v ceniku/ki jo dogovorita LOOP SKUPINA in stranka. Cene ne vključujejo montaže izdelkov, programske opreme ali šolanja/izobraževanja stranke. Takšne storitve se dodatno zaračunajo.

7. Dobavni roki in pogoji

7.1    LOOP SKUPINA se zavezuje, da bo naročeno blago dobavljeno najkasneje v roku  5  dni, če je na zalogi.

7.2    V kolikor blago ni na zalogi, znaša dobavni rok od 5 do 30 dni, razen če LOOP SKUPINA javi drugače.

7.3    Če je za odpremo blaga potreben daljši čas, je to označeno na spletni strani. V primeru blaga, ki ga družba LOOP SKUPINA zaradi nepredvidljivih razlogov blaga ne more dostaviti v obljubljenem roku, o novem dobavnem roku obvestijo preko posredovanih kontaktnih podatkov.

7.4    Dostava se izvede v sodelovanju z dostavnimi službami DPD in s Pošto Slovenije. Običajen dobavni rok je 2 delovna dneva za naslove v Republiki Sloveniji V času praznikov in med vikendi se rok dobave za čas dela prostih dni temu primerno podaljša.

7.5    Stroški dostave so naslednji. Dostava s Pošto Slovenije znaša:

  1. 6 evrov za nakupe do 200 evrov.
  2. Za nakupe nad 200 evrov je dostava brezplačna.

7.6    LOOP SKUPINA v nobenem primeru ne odgovarja za dobavo blaga, na katerega nima vpliva. LOOP SKUPINA si bo prizadeval storiti vse potrebno, da se dobava blaga opravi čim hitreje in da bo stranko sproti in redno obveščal o morebitnih zamudah dobave s strani dobavitelja, v nobenem primeru pa LOOP SKUPINA ne odgovarja za zamudo ali morebitno nedostavljivost določenega blaga, če gre za razloge na strani dobavitelja.

7.7    V primeru, da stranka ne prejme naročenega blaga v roku iz točke 7.1., mora LOOP SKUPINO pozvati na izpolnitev obveznosti in dobavo blaga ter mu pisno dati dodatni rok najmanj 15 dni, da naročeno blago dobavi. Če LOOP SKUPINA tudi v dodatnem roku ne dobavi naročenega blaga (ne glede na razlog), lahko stranka odstopi od sklenjene pogodbe in zahteva vračilo že vplačanih zneskov za nakup blaga. V primeru, da so razlogi za odstop stranke od pogodbe na strani družbe LOOP SKUPINA, ima stranka pravico do vračila celotnega zneska, ki ga je že vplačala.

7.8    LOOP SKUPINA nikoli ne odgovarja za zamudo ali ne-dobavo blaga v primeru vojn, izgredov, demonstracij, vladnih intervencij, požara, poplav in drugih naravnih nesreč, uvoznega ali izvoznega embarga ali drugih kakršnihkoli podobnih razlogov ali razlogov višje sile na katere LOOP SKUPINA ne more vplivati.

7.9    Ob vseh zgoraj navedenih razlogih zamude se čas dobave zaustavi za čas trajanja zgoraj omenjenih razmer, po preteku razmer pa roki tečejo naprej od njihove prekinitve dalje.

7.10    V primeru, da po sklenitvi pogodbe oziroma po potrditvi ponudbe s strani družbe LOOP SKUPINA,  pride do sprememb naročil s strani stranke, bodisi da pride do drugačnih bodisi novih zahtev glede predmeta pogodbe, je potrebno pridobiti soglasje družbe LOOP SKUPINA za spremembo naročila ali pogodbe ali sprejeti novo pogodbo z upoštevanimi spremenjenimi, dopolnjenimi pogoji (npr. cena, predmet pogodbe, čas dobave…).

7.11    Vsem strankam in potrošnikom je omogočen tudi osebni prevzem izdelkov.

8. Plačilo

8.1    Družba LOOP SKUPINA omogoča naslednje načine plačevanja:

– gotovinsko ob prevzemu pošiljke,

– po predračunu.

8.2    Na naročila z zahtevki po predračunu, ki so prejeta med delavniki med 8:00 in 15:00 uro, se družba praviloma odzove še isti dan.

8.3    Zahtevek za izdajo predračunu je lahko oddan na lastno pobudo in ločeno od naročila. Zahtevek za izdajo predračuna je lahko oddan tudi v postopku zaključka spletnega naročila. Tak predračun bo samodejno posredovan v PDF obliki.

9. Prevzem blaga

9.1    Predmet pogodbe je treba izpolniti v kraju, ki je dogovorjen v pogodbi oziroma ponudbi. Če kraj izpolnitve ni določen v pogodbi ali ponudbi se LOOP SKUPINA in stranka lahko o tem naknadno dogovorita. Če dogovora ni mogoče doseči odločitev o tem kje se izvede dobava sprejeme LOOP SKUPINA in pri tem upošteva želje stranke po lastnem preudarku, ob upoštevanju, da se vse dobave izven sedeža družbe LOOP SKUPINA plača stranka.

9.2    Stranka je dolžna prevzeti predmet pogodbe najkasneje v roku 15 dni, po prejemu pisnega obvestila družbe LOOP SKUPINA, skladno s prejšnjimi točkami glede kraja dobave/izpolnitve. Če ni dogovorjen točen čas dobave ali prevzema blaga ima to pravico za določitev točnega časa družba LOOP SKUPINA. LOOP SKUPINA mora v tem primeru obvestiti stranko na primeren način dogovorjen v teh splošnih pogojih, kje in ob katerem časovnem terminu bo blago izročeno stranki.

10. Garancija

10.1    LOOP SKUPINA jamči za kakovost izdelka oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili.

10.2    Garancijska odgovornost družbe LOOP SKUPINA ne velja za poškodbe na blagu ali zaradi napačnega ravnanja oziroma uporabe izdelka na način, ki se ne sklada z običajno uporabo blaga.

10.3    Garancijski rok začne teči z dnem izročitve izdelka kupcu.

10.4    Garancijska odgovornost družbe LOOP SKUPINA je izključena, če je izdelek servisirala, popravljala ali kakorkoli drugače vanj posegala katerakoli nepooblaščena oseba ali, če je bil izdelek neredno vzdrževan. Garancijska odgovornost se nanaša samo na izdelek, ki je naveden na garancijskem listu.

11. Odgovornost za stvarne in pravne napake

11.1    LOOP SKUPINA odgovarja za stvarne napake, do trenutka, ko je nevarnost naključnega uničenja ali poškodovanja prešla na stranko. Ta trenutek praviloma nastane s prevzemom blaga.

11.2    Stranka je dolžna takoj oz. takoj, ko je mogoče, pregledati predmet pogodbe, ugotoviti ali so na njem kakšne napake ter to takoj zavesti v prevzemi ali dobavni zapisnik. V nasprotnem primeru LOOP SKUPINA ne upošteva stvarnih napak, ki niso skrite in so bile znane ali bi morale biti znane ob pregledu same stvari oziroma predmeta pogodbe.

11.3    Stranka je dolžna o stvarnih napakah obvestiti LOOP SKUPINA nemudoma, o skritih napakah pa najkasneje v   dneh, v nasprotnem primeru ni upravičena, do odprave stvarne napake.

11.4    Potrošnik je dolžan LOOP SKUPINA o stvari napaki obvestiti v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila stvarna napaka odkrita.

11.5    LOOP SKUPINA odgovarja za stvarne napake, ki se pokažejo v roku dveh let od dneva izročitve blaga potrošniku.

11.6    LOOP SKUPINA jamči, da na predmetu pogodbe tretja oseba nima lastninske ali avtorske pravice ali pravice industrijske lastnine, ki bi izključevala, zmanjševala ali omejevala pravice stranke, ali pa, da ima te pravice urejene s svojimi pogodbenimi partnerji.

12. Pogodbe, sklenjene na daljavo ali izven poslovnih prostorov družbe LOOP SKUPINA

12.1    Družba LOOP SKUPINA s strankami sklepa tudi pogodbe na daljavo ali izven potrošnikov. Za tiste pogodbe, ki jih na tak način sklene s potrošniki veljajo naslednje določbe.

12.2    Pri pogodbi, sklenjeni na daljavo in pogodbi, sklenjeni izven poslovnih prostorov ima stranka pravico da družbo LOOP SKUPINA v 14 dneh obvesti, da odstopa od pogodbe, brez da bi morala za to navesti razlog. Navedeni rok začne teči z dnem, ko stranka pridobi dejansko posest nad blagom. Če predmet pogodbe sestavlja več kosov blaga, začne navedeni rok teči z dnem, ko stranka pridobi dejansko posest nad zadnjim kosom blaga ali nad zadnjo pošiljko. Če je predmet pogodbe redna dostava blaga, začne navedeni rok teči z dnem, ko stranka prejme prvi kos blaga.

12.3    Stranka je dolžna družbo LOOP SKUPINA o odstopu od pogodbe obvestiti pisno po navadni pošti ali elektronski pošti. Izjava o odstopu od pogodbe mora biti jasna in nedvoumna.

12.4    V primeru odstopa od pogodbe, stroški vračila blaga bremenijo stranko.

13. Odstop od pogodbe

13.1    V primeru kršitve posameznega ali več določil pogodbe ali teh splošnih pogojev ima družba LOOP SKUPINA pravico takoj odstopiti od pogodbe brez posredovanja dodatnega roka za odpravo napak in odpovednega roka.

13.2    Prav tako ima LOOP SKUPINA pravico odstopiti od pogodbe, v primeru, če stranka, ki ni potrošnik, postane insolventna ali plačilno nesposobna, če ima blokirana sredstva na poslovnem računu več kot 15 dni, če je uveden ali zgolj predlagan postopek prisilne poravnave ali stečaja.

13.3    LOOP SKUPINA ima pravico do odstopa od pogodbe, če stranka ne izpolnjuje svojih obveznosti, če družbi LOOP SKUPINA daje neresnične podatke, ki otežujejo ali onemogočajo izpolnitev pogodbe, če je stranka zamudila prvotno pisno dogovorjeni rok za plačilo in če ne plača svojih obveznosti skladno s pogodbo in temi splošnimi pogoji.

14. Odveza odgovornosti

14.1    LOOP SKUPINA se trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni v spletni trgovini. Kljub temu, pa se lahko lastnosti izdelkov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da LOOP SKUPINA ne uspe popraviti podatkov v spletni trgovini. V takem primeru, bo LOOP SKUPINA kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali zamenjavo naročenega artikla.

14.2    LOOP SKUPINA si pridržuje pravico, da izjemoma (delno) odstopi od izvedbe naročila v primerih, če naročeni izdelki niso več dobavljivi, če ugotovimo povečano plačilno rizičnost kupca, če naročilnica ni bila izpolnjena v skladu s splošnimi pogoji ali če je prišlo do očitne napake v ceniku. V vseh takih in podobnih primerih bo stranka o morebitnem odstopu od pogodbe z naše strani takoj obveščena.

14.3    Čeprav se LOOP SKUPINA trudi zagotoviti natančne fotografije prodajnih artiklov, je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti izdelka.

15. Vračilo blaga

15.1    Potrošnik lahko od pogodbe odstopi v roku 14 dni po prejetju naročenega blaga, ne da bi mu bilo pri tem potrebno navesti razlog za svojo odločitev. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je pošiljka oddana v roku. Vrnitev naročenega blaga podjetju v roku 14 dni od prejema je enakovredna sporočilu o odstopu od pogodbe.

15.2    Pred vračilom blaga, kupljenega v spletni trgovini www.kamere.si, nas obvestite na prodaja@kamere.si ali na telefon 02 620 55 70 (od ponedeljka do četrtka od 7:30 do 15:30 ure in v petek od 7:30 do 15:00 ure), da se dogovorimo o najboljši rešitvi.

15.3    Blago se lahko vrne v roku 30 dni od oddanega sporočila o odstopu od pogodbe na dva načina:

  • Kupljeno blago je poslano z računom in vso pripadajočo dokumentacijo, nepoškodovano na naslov: LOOP SKUPINA, Cesta XIV.divizije 51, 2000 Maribor. Ob vrnitvi blaga stroške pošiljanja krije potrošnik. V primeru pošiljk z odkupnino si pridružujemo pravico sorazmernega zmanjšanja vrnjene kupnine.
  • Stranka se lahko osebno oglasi v trgovini LOOP SKUPINA s kupljenim blagom, in tam opravi vračilo kupljenega blaga skupaj s pripadajočo dokumentacijo in embalažo.

15.4    Izdelek je potrebno vrniti v originalni embalaži. Izdelek mora biti nepoškodovan in v nespremenjeni količini. V kolikor stranka izrazi željo po vračilu kupnine, jo družba LOOP SKUPINA vrne izključno preko osebnega bančnega računa. Vračila kupnine se ne izplačajo v gotovini.

15.5    Možnost vračila ne velja za naročila, narejena po željah stranke, ki sicer niso v redni zalogi.

16. Poslovna skrivnost

16.1    Pogodbe, sklenjene med družbo LOOP SKUPINA in stranko so poslovna skrivnost. Prav tako so poslovna skrivnost know how in vsi podatki, ki jih LOOP SKUPINA posreduje stranki pred sklenitvijo pogodbe, kot so različni grafi, tabele, ceniki, poslovni/finančni podatki itd. Stranka se zavezuje ohranjati poslovne skrivnosti družbe LOOP SKUPINA ves čas trajanja pogodbenega razmerja in tudi po njem.

16.2    Podatke, katerih razkritje bi lahko močno škodilo družbi LOOP SKUPINA, mora stranka kot poslovno skrivnost ohranjati še 10 let po preteku pogodbenega razmerja. V primeru kršenja poslovne skrivnosti je stranka odškodninsko in kazensko odgovorna. Pogodbeni stranki se lahko v pogodbi dogovorita za izjeme od teh določb.

17. Pritožbeni postopek in reševanje sporov

17.1    Za razlago teh prodajnih pogojev ali pogodb, sklenjenih med družbo LOOP SKUPINA in stranko, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Pogodbeni stranki se zavežeta vse spore reševati na miren način, v primeru izčrpanja vseh izvensodnih poti za dosego sporazuma, pa je za reševanje spora pristojno krajevno pristojno sodišče v Republiki Sloveniji glede na sedež družbe LOOP SKUPINA.

17.2    LOOP SKUPINA spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. LOOP SKUPINA ima vzpostavljen učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določeno osebo, s katero se, v primeru težav, kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Pritožba se odda prek e-poštnega naslova prodaja@kamere.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

17.3    LOOP SKUPINA bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo, sporočil kupcu, kako dolgo jo bo obravnaval in ga vseskozi obveščal o poteku postopka.

17.4    LOOP SKUPINA si prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

17.5    Skladno z zakonskimi normativi spletna trgovina LOOP SKUPINA, ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

17.6    LOOP SKUPINA, ki kot lastnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom tukaj.

18. Predmetni splošni pogoji veljajo od 01.01.2018